Opcje ułatwień dostępu
logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped

Strona internetowa przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082 pn. „Brama do świata zbiorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Deklaracja dostępności

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.museopolis.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-28

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28


Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Protekst Komputer.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa w przeważającej części jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Serwis posiada nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące:

- dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych 

- możliwa zmiana wielkości czcionki,

- zastosowano prawidłowy kontrast,

- konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,

- tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,

- nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

- linki prawidłowo wdrożone,

- pułapki klawiaturowe wykluczone,

- strona zapewnia informację o celach i zasadach jej funkcjonowania w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo

Częściowa zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wynika z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie elementy graficzne w galeriach posiadają atrybut alt (tekst alternatywny). Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji. 

Organizator w przyszłości dołoży wszelkich starań, by sukcesywnie eliminować istniejące niezgodności w celu spełniania przez stronę wszystkich wymogów związanych z dostępnością.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności: Tadeusz Orawiec, e-mail: t.orawiec@muzeum.boleslawiec.net, tel.: 756442200

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 756442200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

 

 

Kontakt z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu możliwy jest poprzez:

 

  • korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: poczta[at]muzeum.boleslawiec.net
  • telefonicznie pod numerem 756442200,
  • korespondencję pisemną na adres: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Mickiewicza 13, 59-700 Bolesławiec


Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, bądź e-mail.

 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.